Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen genom så kallad förstahandsmottagning eller till riksrekryterande kommunal utbildning. Mottagning i första hand innebär att du är antagen till utbildningen på samma villkor som elever som är bosatta på utbildningsorten. Det krävs att du studerar på heltid för att du skall få inackorderingstillägg. Restiden mellan hemmet och skolan ska vara minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimma(r) i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Du kan få inackorderingstillägg även om den utbildning du söker finns i din hemkommun. Detta gäller exempelvis om du blivit antagen till utbildningen av personliga skäl eller om dina föräldrar flyttat och du bor kvar för att fullfölja din utbildning

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (t ex busskort).

Du skickar en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår. Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Värt att notera är dock att inackorderingstillägget utbetalas högst 1 månad retroaktivt från det att ansökan lämnats in. Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det bankkonto du anger i din ansökan.

Beroende på avståndet (närmaste väg) mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

Avstånd i km                Kr/mån          (beslutade för 2024)

0-60                               1 910

61-120                          2 130

121-250                        2 420

251-700                        2 800

701 -                              3 220
 

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om tillägg grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan och av skolan. För att undvika krav på återbetalning är det viktigt att göra en anmälan till berörd skola samt till Utbildningsförvaltningen i Skara kommun om något av ovanstående inträffar.

Inackorderingstillägg för studier vid friskola, folkhögskola, riksinternatskola och utomlands handläggs av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se

Om du vill ha mer information kring inackorderingstillägg kan du kontakta någon av våra studie-och yrkesvägledare som du når via kommunens Kontaktcenter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa