Dispens från utsortering av bioavfall i verksamhet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sedan 1 januari 2024 är det obligatoriskt att sortera matavfall separat.  

Samhällsbyggnadsnämnden kan i särskilda fall ge dispens från kravet på separat utsortering av bioavfall. En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, exempelvis platsbrist, dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter.

Vid ansökan ange skälet till varför dispens ska medges. Redovisa och motivera vilka alternativ du redan undersökt och varför de inte fungerar. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra utsorteringen av bioavfall efter att tiden för dispensen löpt ur. Lägg gärna till bilagor.

Vid bedömningen av kostnaders skälighet ska hänsyn tas till:

  1.  negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall,
  2.  möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall,
  3.  vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och
  4.  principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen.

Avgift

För handläggning av ansökan tas en timavgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Alla beslut om dispens tas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Motivering till varför dispens ska medges
  • Plan för insamlingen av matavfall efter dispenstiden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa