Förhandsbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förhandsbesked - Lokaliseringsprövning

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov kan du först ansöka om förhandsbesked, detta främst om åtgärden planeras utanför detaljplanerat område. Ett förhandsbesked är en lokaliseringsprövning, det vill säga, vi undersöker markens lämplighet för den sökta åtgärden. Ett beslut om positivt förhandsbesked kan förenas med villkor som ska uppfyllas senare i bygglovsansökan. Förhandsbeskedet kan användas som ett underlag vid Lantmäteriförrättningar.

Beslut om förhandsbesked fattas av samhällsbyggnadsnämnden och är giltigt i 2 år från det att beslutet vunnit laga kraft. Inom de två åren ska en ansökan om bygglov göras för att förhandsbeskedet ska vara giltigt. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbeten.

För handläggning av ansökan tar vi ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ska lämnas in tillsammans med ansökan om förhandsbesked är: (Fler handlingar kan komma att krävas om det behövs)

  • Översiktskarta skala 1:5 000
  • Situationsplan som visar den tilltänkta tomten i skala 1:500. På situationsplanen ska tänkt avstyckning, ungefärligt tänkt läge på byggnaden och planerad in- och utfart framgå
  • Eventuella skisser/illustrationer på byggnaden

Hämtning av företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifterna om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa